Tổ trưởng-Nguyễn Văn Thanh

Tồ viên:

- Nguyễn Thị Minh

- Nguyễn Thị Ngọc Diệu

- Cổ Thị Mỹ Nương

- Nguyễn Hữu Mỹ