Tổ trưởng-Nguyễn Lương Quốc Tuấn

Tổ viên

- Nguyễn Tấn Anh

- Lê Văn Khoa

- Nguyễn Hồng Tiền