Tổ trưởng-Phan Văn Quyền

Tổ viên:

- Bùi Văn Bé Trung

- Ngô Văn Triệu

- Phạm Thị Bích Huyền

- Huỳnh Thị Nơi