Tổ trưởng-Lê Thị Kim Hoa

Tổ viên:

- Nguyễn Văn Tuấn

- Nguyễn Thị Kim Thư

- Phùng Thị Phượng

- Phạm Thị Cẩm Nhung

- Võ Ngọc Hoa

- Nguyễn Trần Mỹ Nương