Tổ trưởng-Hồ Văn Vân

Tổ viên:

- Trần Thị Thu Thủy

- Võ Thị Phượng Linh

- Nguyễn Thị Thu Hương

- Nguyễn Thị Thu Hồng