Ngày 15-03-12018, Trường THCS Đông Hòa tổ chức đâị hội chi bộ lần thư XI